PRAVIDLA PRO SOUTĚŽE VE STŘÍHÁNÍ OVCÍ

 

1. SOUTĚŽÍCÍ

(a) Soutěžící se přihlašují a soutěží na vlastní nebezpečí.

 

(b) Soutěžící musí mít vhodný oděv a mokasíny. Dodržování těchto pravidel zajišťuje hlavní rozhodčí. Musí mít pro akci vhodný oděv.

 

(c) Ve všech soutěžích je přísně zakázáno používání drog, nitrožilních roztoků nebo kyslíku.

Mohou být prováděny náhodné dopingové kontroly. Budou-li pozitivní, je daný soutěžící povinen uhradit veškeré příslušné náklady a bude diskvalifikován. Viz pravidlo č. 8 Golden Shears World Championship.

 

(d) Hlavní rozhodčí nebo rozhodčí je oprávněn odpojit strojek nebo diskvalifikovat každého soutěžícího, jehož práce nebo chování ve stříhárně může poškodit image soutěží ve stříhání. Hlavní rozhodčí může v průběhu soutěže soutěžícího přerušit, pokud tento není dostatečné konkurenceschopný z hlediska rychlosti.

 

2. PRAVIDLA ÚČASTI

(a) Před každou soutěží se rozlosují vylučovací kola.

 

(b) Každý soutěžící se musí dostavit s vlastním strojkem, horními a spodními noži, ručními nůžkami. Brousící zařízení dodá organizační výbor při dodržení platných předpisů a místních zákonů.

 

(c) Každý soutěžící má nárok na dva osazené strojky nebo dvoje nůžky, za které nese odpovědnost. V případě přerušení v důsledku poruchy zařízení nebo proto, že mu ve stříhárně ovce uteče, mu nebude poskytnut žádný čas navíc. V případě přerušení způsobeného poruchou zařízení jiného soutěžícího nebo tím, že ovce uteče jinému soutěžícímu, může být střihači poskytnut čas navíc nebo mu může být povoleno soutěžní pokus opakovat. Rozhodnutí je plně v kompetenci hlavního rozhodčího. V případě soutěží na ovcích různých plemen/typů vlny může organizační výbor soutěžícím povolit použití až 3 strojků.

 

(d) Když jsou ovce umístěny v přípravné ohradě, bude provedeno rozlosování stříhacích pracovišť pro každé čtvrtfinále, semifinále, finále a případná vyřazovací kola. Je-li střihač levák, budou jeho ovce přesunuty na pracoviště pro leváky, je-li takové k dispozici.

 

(e) Soutěžící smějí vstoupit do své ohrady v přítomnosti rozhodčího, aby své ovce roztřídili a prohlédli. Každé vytržení vlny před vymezeným časem nebo po jeho uplynutí vede k penalizaci. (viz 7j)

 

(f) Soutěžící se mohou před zahájením vyřazovací soutěže, čtvrtfinále, semifinále nebo finále obrátit na hlavního rozhodčího s požadavkem na výměnu zvířete, které budou považovat za nevyhovující.

Konečné rozhodnutí přísluší hlavnímu rozhodčímu. Každé zvíře, které hlavní rozhodčí vyřadí, je vyřazeno z celého mistrovství.

 

(g) Soutěžící musí být schopen samostatně provést následující operace:

(i)Spustit a vypnout strojek.

(ii)Uchopit ovci v přípravné ohradě vstoje, s výjimkou případu, kdy je před soutěží z bezpečnostních důvodů stanoveno opačné pravidlo (např. ovce plemene Scottish Blackface mohou být drženy v poloze vsedě).

(iii)Na konci stříhání dostat ovci ze stříhárny k tomu určenými dvířky.

(iv)Po každé ovci stříhací strojek vypnout.

 

(h) Každý soutěžící může použít pomoci jiného oprávněného střihače k zajištění udržení zvířat v přípravné ohradě. Tento pomocník nesmí v žádném případě pro soutěžícího zvíře ohýbat nebo zvedat ani zapínat nebo vypínat strojek. Do přípravné ohrady nesmí vstupovat neoprávněné osoby a žádný pořadatel nesmí soutěžícímu nijak pomáhat kromě případů, kdy je to nutné pro zajištění bezpečnosti. (viz 2g(ii) a 7c).

 

(i) Soutěžící musí čekat na povel startéra v prostoru stříhání a mohou položit jednu nebo obě ruce na zavřená dvířka.

 

(j) Po ostříhání poslední ovce musí zůstat soutěžící na svých pracovištích, dokud poslední soutěžící nedostříhá poslední ovci, kromě následujících případů:

(i)potřebují naléhavé lékařské ošetření,

(ii)vrchní rozhodčí udělil souhlas k opuštění prostoru před začátkem příslušného vyřazovacího kola nebo finále.

 

(k) Soutěžící nejsou povinni před rozhodčí v ohradě předvést vlastní ovce, může jim však být přikázáno, aby předvedli ovce pro následující vyřazovací kolo. V případě nedodržení takového pokynu postihne hlavní rozhodčí ohrady soutěžícího ztrátou celého bodu.

 

3. OVCE

(a) Ovce pro soutěž musí být pečlivě vybrány tak, aby byly obdobného typu a velikosti, k zajištění rovných podmínek soutěže.

 

(b) Ovce pro soutěž podléhají minimální přípravě dle norem k zajištění ochrany pyje, cecíků a vulvy.

 

4. MĚŘENÍ ČASU

(a) Pořadatelé soutěže zajistí přítomnost nezávislého časoměřiče vybaveného stopkami nebo poskytnou každému soutěžícímu schválené automatické časoměrné zařízení. U automatických zařízení se doporučuje zajišťovací měření stopkami.

 

(b) Každému střihači se měří  čas od signálu startéra:

(i)do okamžiku, kdy strojní střihač dokončil poslední ovci a stiskl tlačítko STOP;

(ii)do okamžiku, kdy střihač s ručními nůžkami dokončil poslední ovci a odložil nůžky nebo stiskl tlačítko STOP.

 

5. VRCHNÍ ROZHODČÍ

(a) Pro každou soutěž je jmenován jeden vrchní rozhodčí: jeho úkolem je řídit soutěž a dohlížet na ni při přesném dodržování těchto pravidel a veškerých dalších pravidel stanovených předpisy. Ve všech otázkách, které tato pravidla neřeší, je rozhodující konečné rozhodnutí vrchního rozhodčího.

 

(b) Na vrchního rozhodčího se může každý obrátit se žádostí o vysvětlení k jakékoli situaci. Vrchní rozhodčí může o situaci rozhodnout nebo ji předat komisi pro řešení sporů.

 

(c) Vrchního rozhodčího je nutno přizvat a musí rozhodnout o každé otázce, která se týká celého trestného bodu, jak je uvedeno v čl. 2(k), 7(k) a 9(b).

 

(d) Před zahájením soutěže musí vrchní rozhodčí oznámit, zda se mají „ponožky“ stříhat nebo nechat, uvést, v jaké výšce začíná a končí odstraňovaná část rouna mezi nohama, a uvést případnou penalizaci (viz 9(a)(iv)).

 

6. ROZHODČÍ VE STŘÍHÁRNĚ

(a) Rozhodčí ve stříhárně sledují následující body:

(i)chybné zastřižení (opakované střihy) vlny;

(ii)rozstřižení rouna na několik kusů;

(iii)práce před začátkem měřeného času nebo po jeho skončení;

(iv)další penalizované body dle pravidla 7.

 

(b) Rozhodčí ve stříhárně musí začít od stejného pracoviště při každém vyřazovacím kole, čtvrtfinále nebo semifinále soutěže.

 

(c) Rozhodčí ve stříhárně musí obcházet pracoviště tak, aby stejně pozorovali každého soutěžícího.

 

(d) Obchůzka rozhodčích ve stříhárně musí pokračovat tak dlouho, dokud poslední střihač nedokončí poslední ovci.

 

(e) Rozhodčí ve stříhárně používající počítadla musí po dostříhání každého zvířete ve vyřazovacím kole nebo ve finále zapsat penalizaci na příslušnou kartu, kterou k tomu účelu mají.

 

(f) Pokud zraněný soutěžící silně krvácí, rozhodčí ve stříhárně může soutěžícímu nařídit, aby soutěž ukončil, pokud usoudí, že existuje riziko pro zdraví soutěžícího nebo je ohrožen řádný průběh soutěže.

 

7. PENALIZACE VE STŘÍHÁRNĚ

(a) Chybný zástřih – velikost kreditní katy (85x55x10 mm) – 5 penalizačních značek. 85x11x10 mm – 1 penalizační značka.

(b) 1 penalizační značka v případě, že vlna z krku není sejmuta v rounu vcelku.

(c) Až 2 penalizační značky, pokud pomocník v ohradě zvíře zvedne, aby střihači pomohl je uchopit. (viz 2h).

(d) Až 2 penalizační značky za každý bok, pokud střihač ponechá při stříhání břicha na břiše nebo hrudi viditelné nebo neustřižené prameny vlny, anebo když při stříhání břicha odstraní kousky vlny z rouna.

(e) 2 penalizační značky, pokud střihač správně neodhodí stranou vlnu z břicha, anebo až 5 penalizačních značek, pokud se odhozená vlna z břicha promíchá s vlnou z břicha odhozenou jiným soutěžícím.

(f) 2 penalizační značky, pokud střihač úmyslně přestřihne vlnu na první zadní noze u zvířete, které má ostříhané pouze břicho.

(g) Až 3 penalizační značky, pokud střihač použije strojek nebo ruční nůžky k oddělení vlny z krku, pokud vrchní rozhodčí tento postup výslovně nepovolil.

(h) Až 5 penalizačních značek, pokud ostříhané zvíře po vypuštění rouno roztrhne nebo si je s sebou odnese skrze dvířka.

(i) Až 5 penalizačních značek vždy, když soutěžícímu uteče ostříhané nebo částečně ostříhané zvíře. Střihač se musí skutečně snažit zvíře udržet. Neplatí v případě, že je zvíře správně zmanipulováno a do střihárny se vrátí.

(j) Až 5 penalizačních značek za každé gesto provedené střihačem nebo pomocníkem v ohradě (např. utržení, odstranění zbylého kusu vlny apod.) mimo dobu měření času.

(k) Až 5 celých bodů za každé špatné zacházení se zvířetem. Rozhodnutí je přijato po poradě mezi příslušným rozhodčím a vrchním rozhodčím ve stříhárně.

(l) Vrchní rozhodčí ve stříhárně musí tajemníkům soutěže písemně oznámit každý celý penalizační bod dle pravidla 7k.

 

8. ROZHODČÍ V OHRADĚ

(a) Ostříhaná zvířata hodnotí společně nebo jednotlivě alespoň 2 rozhodčí v ohradě. Provádějí-li hodnocení nezávisle na sobě, musí si práci rozdělit tak, aby každý z nich prohlédl stejný počet ostříhaných ovcí.

(b) Každý rozhodčí v ohradě musí zaznamenat počet bodů za každé prohlédnuté zvíře na bodovací kartu, kterou má k dispozici. Rozhodčí v ohradě musí v případě potřeby bodovací karty podepisovat.

(c) Rozhodčí v ohradě kontrolují:

(i)zbývající prameny vlny.

(ii)poranění zvířat.

(d) Rozhodčí v ohradě se musí obrátit na vrchního rozhodčího pro stanovení penalizace dle pravidla 9b a poté u daného zvířete zkoumat ostatní body stanovené pravidly.

 

9. PENALIZACE V OHRADĚ

(a)

(i)Prameny vlny ponechané na ovci – velikost kreditní karty (85x55x10 mm) - 5 penalizačních značek. 85x11x10 mm – 1 penalizační značka.

(ii)Poranění kůže – 1 penalizační značka za každé poranění o průměru 20 mm nebo odpovídající soubor menších chyb.

(iii)Hlubší nebo svalové poranění znamená nejméně 5 penalizačních značek.

(iv)Až 5 penalizačních značek za každou „ponožku“ponechanou na zvířeti nebo až 2 penalizační značky, pokud je zbývající vlna méně hustá, dle rozhodnutí komise a vrchního rozhodčího. (viz 5d)

(b) Na základě rozhodnutí rozhodčího v ohradě může být soutěžícímu uděleno dalších 5 celých penalizačních bodů navíc k bodům uděleným v ohradě vždy, když se dopustí některé z následujících chyb:

(i)Poranění cecíku ovce ohrožující její schopnost kojit jehně.

(ii)Poranění penisu berana.

(iii)Poranění šlachy na noze.

(iv)Závažné poranění zvířete vyžadující chirurgický zákrok.

(vrchní rozhodčí může vyžadovat, aby méně závažné poranění bylo zašito, aniž by proto uplatnil penalizaci).

(c) Rozhodčí v ohradě určí a zapíše celý penalizační bod v kroužku na bodovací kartu v ohradě a připojí své iniciály.

 

10. VÝPOČET BODŮ ZA STŘIŽ

Body za čas.                       1 bod za každých 20 sekund. Pro minuty se dělí 3. Pro sekundy se dělí 20.

Body za stříhárnu.           U každého soutěžícího se celkový počet značek ve stříhárně vydělí počtem

ostříhaných ovcí.

Body za ohradu.              U každého soutěžícího se celkový počet penalizačních značek vydělí počtem

rozhodčích a poté počtem ovcí. Pracuje-li rozhodčí sám, celkový počet penalizačních značek se vydělí počtem ostříhaných ovcí.

Počet bodů soutěžícího se stanoví jako součet bodů za čas, za stříhárnu a za ohradu. Vyhrává soutěžící, který dosáhl nejnižšího počtu bodů.

 

Tajemníci soutěže musí věnovat pozornost celým penalizačním bodům na bodovacích kartách ze stříhárny a z ohrady.

 

V případě rovnosti dvou soutěžících vyhrává ten, kdo má menší celkový počet bodů za stříhárnu + za ohradu. Mají-li oba soutěžící stále stejný počet bodů, vyhrává ten, kro má menší počet bodů v ohradě. V případě opětovné rovnosti vyhrává soutěžící s menším počtem bodů ze stříhárny.

 

Minimální úroveň kvality

Byla stanovena maximální hodnota pro hodnocení kvality: je 15 pro střihárnu a

  • 15 pro křížené ovce /se silnou vlnou v ohradě,
  • 25 pro ovce merino /ovce s jemnou vlnou v ohradě.

(Maximální hodnotu může zvýšit komise pro řešení sporů).

Soutěžící, jejichž počet bodů za kvalitu přesahuje uvedené maximum, se ve vzestupném pořadí umístí za soutěžícími, kteří tuto hodnotu nepřekročí.

 

11. SPORY

(a) Každý spor je předložen komisi pro řešení sporů, které předsedá vrchní rozhodčí. Poté, co jsou po každé soutěži vyvěšeny nebo oznámeny počty bodů, mohou soutěžící do 15 minut podat protest.

 

(b) Soutěžící, kteří podali protest, se mohou před komisí pro řešení sporů vyjádřit. Diskuse se nezúčastní žádná další osoba, pokud tam nebyla výslovně předvolána nebo pozvána vrchním rozhodčím.

 

(c) Ve všech případech a ve všech otázkách, které tato pravidla neupravují, je rozhodnutí komise pro řešení sporů konečné a pro všechny soutěžící vykonatelné.

 

12. DALŠÍ PRAVIDLA

(a) Každé místo, kde se soutěž koná, musí být vybaveno soupravou první pomoci, včetně niti, jehly a dezinfekčního roztoku. Pokud je to možné, musí být přítomen také tým pro veterinární ošetření.

 

(b) Může být udělena cena za nejlepší ohradu ostříhaných ovcí, pod podmínkou, že zvířata v této ohradě byla ostříhána v přiměřeném čase stanoveném vrchním rozhodčím.

 

(c) Organizační výbory si musí zajistit hodiny, na které uvidí všichni soutěžící i diváci.

 

(d) Státy, které přijaly mezinárodní pravidla pro stříhání ovcí Golden Shears (Golden Shears International Sheep Shearing Rules) mohou měnit navrhované penalizace a rovněž jsou oprávněny některé pravidlo změnit, přidat nebo zrušit dle svých vnitrostátních pravidel nebo norem. V případě mistrovství světa viz Úvod do pravidel mistrovství světa Golden Shears (Golden Shears World Championship Rules).

 

Schváleno 7.9. 2007

Soubory: 
PřílohaVelikost
ceskapravydla.doc59.5 KB