Etický kodex

Pro vytvoření, udržení a prohloubení důvěry v asociaci je potřeba podporovat a vymezit žádoucí standardy práce v oboru stříhání ovcí a chování členů ve vztahu k veřejnosti i ostatním členům.

 

ZÁVAZEK VŮČI KLIENTŮM A VEŘEJNOSTI

Uvědomujeme si, že úroveň námi poskytovaných služeb je nejvyšší hodnota, kterou od nás může klient získat, proto jsme osobně odpovědni za splnění kvalifikačních požadavků pro výkon živnosti, a to nejen u sebe.

Naše chování ke zvířatům nesmí být v rozporu se zákonem o veterinární péči a zákonem na ochranu zvířat proti týrání.

Za kvalitně odvedenou práci v daných podmínkách budeme účtovat přiměřenou cenu.

Neslibujeme vědomě to, co nemůžeme splnit.

Svou činnost vykonáváme svědomitě s využitím svých odborných znalostí, přistupujeme ke všem klientům stejně, nečiníme mezi nimi rozdíly a jejich spokojenost stavíme na první místo. Respektujeme názory čí obavy klienta a jeho konečné rozhodnutí.

V přítomnosti zákazníka neřešíme vnitřní záležitosti asociace a zdržujeme se kritiky jiných firem z oboru.

Dbáme na to, aby byly námi poskytnuté informace a nestranné rady založeny na pravdě.

 

ZÁVAZEK  ČLENŮ VŮČI ASOCIACI

Máme zájem o dění v asociaci a osobně přispíváme k řešení jednotlivých problémů a naší činností se podílíme na zlepšování jejího chodu.

Ctíme dobré mezilidské vztahy mezi jednotlivými členy. Ke všem se chováme přátelsky, vstřícně a dodržují pravidla slušné soutěže.

Respektujeme odsouhlasená rozhodnutí, která jsou vždy v souladu s platnými zákony, normami, předpisy a obecnými pravidly slušného chování.

Jsme loajální vůči asociaci a dbáme na zlepšování jejího dobrého jména a vyvarujeme se každého jednání, které by ji mohlo poškodit. Své výhrady k problémům vyjadřujeme v interní diskusi.

Po dobu výkonu své profese se snažíme stále vzdělávat  a jsme schopni své vzdělání prokázat.

 

ZÁVAZEK VOLENÝCH ORGÁNŮ

Vytváříme vizi asociace a jdeme příkladem. Členy asociace vedeme k odpovědnosti za odvedenou práci a výkon.

Sledujeme znalosti, schopnosti a potenciál členů asociace, vytváříme předpoklady pro jejich rozvoj.

Jsme osobně zainteresováni v procesu zajišťování kvalitního systému získávání praxe a zdokonalování dovedností pro členy.

Navrhujeme projekty pro kontinuální zvyšování kvality poskytovaných služeb.